Regulamin- Wygraj bilet na Olsztyn Green Festival

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj bilety na Olsztyn Green Festiwal” Galerii Warmińskiej oraz Fashion Time w serwisie Facebook.(dalej: „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony poprzez stronę Galerii Warmińskiej oraz Fashion Time w serwisie Facebook (portal internetowy dostępny pod adresem www.facebook.com).

3. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O. z siedzibą Al. Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa (dalej: „Organizator”).

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5.Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).

6.„Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § IV, a nie Facebookowi.

7. Post konkursowy – wpis na osi czasu na stronie Galerii Warmińskiej i Fashion Time w serwisie Facebook.

8.Konkurs jest przeprowadzany na Stronie CH Galeria Warmińska na Facebook’u  oraz na stronie Fashion Time – serwisie dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/Galeria.Warminska/  oraz https://www.facebook.com/FashionTimeGW/  (dalej: „Fanpage”) i prowadzonym na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php).

9.Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: http://galeria-warminska.pl

10.Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

II Uczestnicy konkursu

1.   Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:

-ukończyła 13 rok życia;

-posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
-posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebook’a (URL: https://www.facebook.com/legal/terms);
-spełni warunki, o których mowa w § 3

2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie zaakceptować go.  Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z Konkursem.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa.

1. Konkurs obejmuje pozostawienie  komentarza ze zdjęciem w odpowiedzi na zamieszczony na stronie firmy na Facebooku post konkursowy.

2. W odpowiedzi na post konkursowy należy opublikować pod postem konkursowym zdjęcie swojej festiwalowej stylizacji.

3. Uczestnik konkursu powinien udzielić komentarza w postaci opublikowania zdjęcia pod Postem Konkursowym. Przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.

5. Organizator wybierze spośród uczestników, którzy pozostawią komentarze pod postem konkursowym 10 osób, które otrzymają nagrody określone w podpunkcie III 9.

6.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

7. Post konkursowy zostanie opublikowany na profilu Galerii oraz Fashion Time na Facebooku.

 Data rozpoczęcia Konkursu określona będzie w poście. Konkurs kończy się 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 18:00.

8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”

9. Nagrodą w konkursie jest dziesięć  pojedynczych, 3dniowych karnetów na Olsztyn Green Festiwal. 

10. W skład jury wchodzić będą dwie osoby wyznaczone przez Organizatora.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 dni od zakończenia konkursu pod postem konkursowym.

12. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook oraz Instagram w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,

f) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

VII Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

O galerii

Galeria Warmińska jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Jej architektura nawiązująca do tradycyjnego warmińskiego budownictwa jest tak urokliwa i wyjątkowa, że wielu turystów odwiedzających Olsztyn przyjeżdża na ul. Sikorskiego tylko po to, by na tle Galerii Warmińskiej zrobić sobie zdjęcie. A jeszcze ciekawiej jest w środku: 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek (wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie), kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a nawet amfiteatr!

Czas, bez nudy i sztampy, spędzają tu całe rodziny, dla których Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty, czy imprezy propagujące zdrowy styl życia. 

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG

PARKING

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA FIRMY NEPI Rockcastle Group

 

Godziny otwarcia

Galeria Warmińska

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele handlowe 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe zamknięte

Biuro Podróży Itaka

Pon. - Sob. 11:00 - 19:00
Niedziela handlowa 11:00 - 19:00

Fitness Kinetic

Pon. - Pt. 6:30 - 22:00
Sobota 8:00 - 18:00
Niedziela 8:00 - 18:00

Mądre Klocki

Pon. - Sob. 11:00 - 19:00
Niedziela handlowa 11:00 - 19:00

Fox Games

Pon. - Sob. 11:00 - 19:00
Niedziela handlowa 11:00 - 19:00

Ta witryna używa plików cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.