Powiadomienie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Powiadomienie dotyczące przetwarzania danych osobowych

w przypadku dostępu na teren Galeria Warmińska Olsztyn

OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O. Twarda 4 00-105 Warszawa, Polska dalej zwana „Administratorem”, przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, pracujących na terenie lub odwiedzających Galeria Warmińska Olsztyn w następujący sposób:

Cele przetwarzania:

wypełnianie obowiązków prawnych właściciela budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego aktywów, w którym to celu podjęto decyzję o wykorzystaniu monitoringu wizyjnego obszarów publicznych za pomocą systemu CCTV zainstalowanego na terenie budynku biurowego, na obszarach wspólnych, drogach dostępu i parkingach, a także systemu kontroli dostępu zainstalowanego przy wejściu do budynku
ułatwienie dostępu do miejsca parkingowego dla personelu i/lub najemców budynku
spełnianie próśb o dane i informacje otrzymanych od właściwych organów i instytucji

archiwizowanie, rozstrzyganie sporów, postępowań lub innych petycji / skarg, których stroną jest nasza firma, jak również przeprowadzanie kontroli ryzyka w zakresie procedur i procesów, jak również audytów lub postępowań na poziomie przedsiębiorstwa.

Przetworzone kategorie danych:

w celu wydania kart dostępu do budynku i parkingów: dane identyfikacyjne personelu najemców, godziny wejścia i wyjścia do i z obiektu
w kontekście korzystania z systemu monitoringu wizyjnego CCTV: obraz osób, których dane dotyczą

w kontekście wykorzystania miejsc parkingowych: marka, rodzaj i numer rejestracyjny pojazdu, dla którego udziela się miejsca parkingowego, wizerunek osoby, której dane dotyczą

Podstawa prawna przetwarzania danych

W związku z powyższym, przetwarzamy dane osobowe osób zainteresowanych, które pracują lub przebywają w Centrum Handlowym, na podstawie stosunku umownego z najemcami budynku lub na podstawie wymogu prawnego, w zależności od przypadku.

Okres przechowywania:

Przetwarzane dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów właściwych dla naszego obszaru działalności.

Nagrania wideo są zazwyczaj przechowywane przez okres 30 (trzydziestu) dni, chyba że przedłużenie okresu ich przetwarzania narzucone jest przez przepisy prawa lub uzasadnione procedurami prawnymi.

Dostęp stron trzecich:

W celu zapewnienia nadzoru wideo CCTV oraz wydawania kart dostępu na terenie obiektu i na parkingach właściciel budynku podejmuje współpracę z wyspecjalizowanymi i upoważnionymi firmami, zgodnie z przepisami prawa, w celu przeprowadzenia takich czynności.

Dane osobowe przetwarzane w ten sposób mogą być również udostępniane właściwym organom i instytucjom, zgodnie z przepisami prawa, lub przetwarzane w ramach Grupy NEPI Rockcastle, do celów skonsolidowanych działań związanych z zarządzaniem grupą, w celu przeprowadzenia audytu oraz w każdej innej sytuacji, w której prawo narzuca lub zezwala na takie przetwarzanie.

Prawa osób będącymi podmiotami danych, które są przetwarzane zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie:

Prawo dostępu do danych – mogą Państwo zażądać potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, czy nie, a jeżeli tak, to mogą Państwo zażądać dostępu do nich oraz określonych informacji na ten temat. Na żądanie wydajemy również kopię przetwarzanych danych osobowych. Dodatkowe kopie będą wydawane na podstawie żądania odpłatnie, zgodnie z rzeczywiście poniesionym przez nas kosztem,
Prawo do sprostowania danych – masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez udzielenie dodatkowych informacji.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – w sytuacjach wyraźnie przewidzianych prawem można od nas uzyskać możliwość usunięcia danych. Tak więc użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
wycofają Państwo zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie;
zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z prawem do sprzeciwu;
przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem;
dane należy usunąć zgodnie z obowiązkiem prawnym, który na nas ciąży.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w niektórych sytuacjach przewidzianych prawem, np. jeżeli:

zakwestionują Państwo dokładność swoich danych, na czas sprawdzania dokładności przedmiotowych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale zgłoszą Państwo sprzeciw wobec usunięcia danych;
dane te są Państwu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony praw w sądzie, a my już tych danych nie potrzebujemy;
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – na czas sprawdzenia przez nas, czy nasz uzasadniony interes nie jest nadrzędny wobec Państwa praw i wolności.

W takich sytuacjach, z wyjątkiem przechowywania, dane nie będą już przetwarzane.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (w tym profilowania) Państwa danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes lub – tam, gdzie ma to zastosowanie – w oparciu o wykonywanie przez nas zadania leżącego w interesie publicznym lub wynikającego z nałożonego na nas przez organ publiczny zobowiązania,

Materiały marketingowe wysyłane drogą elektroniczną mogą zawierać krótkie informacje na temat możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby przesyłania informacji handlowych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby przesyłania informacji handlowych, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przesyłania przez nas informacji handlowych przysługuje, kiedy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przesyłania informacji handlowych następuje w oparciu o (i) nasz uzasadniony interes lub (ii) istniejący stosunek umowny z nami i dotyczy produktów podobnych do tych, które już zostały objęte umową, a nie w oparciu o udzieloną zgodę.

Prawo do przenoszenia danych – mogą Państwo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz wnieść o przekazanie danych do innego operatora. Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych przekazanych przez Państwa bezpośrednio do nas i obowiązuje wyłącznie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest zautomatyzowane i opiera się na podstawie prawnej, jaką jest wykonanie umowy lub zgoda osoby,
Prawo do wniesienia skargi – mogą Państwo wnieść skargę na sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Skargę należy złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, kiedy przetwarzanie następuje na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody ma skutek wyłącznie na przyszłość i nie wpływa na przetwarzanie realizowane do momentu wycofania zgody.

Dodatkowe prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji przy dostarczaniu usług – jeżeli stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczących danych osobowych, a decyzje te wpływają na Państwo w istotny sposób, mają Państwo prawo do (a) uzyskania interwencji ludzkiej w odniesieniu do takiej decyzji, (b) wyrażenia własnego stanowiska na temat takiego przetwarzania, (c) otrzymania wyjaśnień na temat podjętej decyzji oraz (d) zakwestionowania tej decyzji.

Powyższe prawa (z wyjątkiem prawa skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, której wniesienie regulują przepisy prawa) można wykonać pojedynczo lub zbiorczo, wysyłając pismo/wiadomość w następujący sposób:

listownie na adres: OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O. Twarda 4 00-105 Warszawa;
pocztą elektroniczną na adres e-mail: Data.Protection@nepirockcastle.com.

Ponadto na poziomie Grupy powołano Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym można skontaktować się w przypadku jakichkolwiek obaw co do ochrony danych osobowych i wykonania praw związanych z ochroną danych. Z IOD skontaktować się można za pomocą pisemnego, datowanego i podpisanego wniosku, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej.

O galerii

Galeria Warmińska jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Jej architektura nawiązująca do tradycyjnego warmińskiego budownictwa jest tak urokliwa i wyjątkowa, że wielu turystów odwiedzających Olsztyn przyjeżdża na ul. Sikorskiego tylko po to, by na tle Galerii Warmińskiej zrobić sobie zdjęcie. A jeszcze ciekawiej jest w środku: 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek (wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie), kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a nawet amfiteatr!

Czas, bez nudy i sztampy, spędzają tu całe rodziny, dla których Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty, czy imprezy propagujące zdrowy styl życia. 

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG

PARKING

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA FIRMY NEPI Rockcastle Group

 

Godziny otwarcia

Galeria Warmińska

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele handlowe 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Fitness Club Kinetic

Pon. - Pt. 6:30 - 22:00
Sobota 8:00 - 18:00
Niedziela 8:00 - 18:00

Mądre Klocki

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Fox Games

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Multikino

Pon. - Nd. 10:00 - 22:00

Żabka

Pon. - Sob. 9:30 - 21:30
Niedziele handlowe 9:30 - 21:30
Niedziele niehandlowe zamknięte

Ta witryna używa plików cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.