Powiadomienie dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu

Powiadomienie dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu

W przypadku próby dostępu do serwisu, niektóre z Państwa danych osobowych będą przetwarzane przez naszą firmę, głównie w celu zapewnienia dostępności serwisu.

Ogólne ramy prawne regulujące ochronę danych osobowych zapewnia Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nr 679/2016 („RODO”) obowiązujące w Unii Europejskiej, a niniejsza informacje wynika z jego wymogów.

Kim są podmioty biorące udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przede wszystkim przetwarzane przez OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O., która pełni rolę Administratora Danych.

Ponieważ OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O. stanowi część grupy kapitałowej Nepi Rockcastle („Grupa”), Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej również przez inne spółki Grupy, o ile my, czyli OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O. lub odbiorca danych będący spółką Grupy będziemy w stanie wykazać w tym swój uzasadniony interes lub jeżeli będziemy posiadać Państwa zgodę na takie przetwarzanie. Wykaz spółek grupy można znaleźć pod adresemwww.nepirockcastle.com.

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O. przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w postaci w jakiej (i jeżeli) je Państwo dostarczyli. Ponadto, podczas każdych odwiedzin naszego serwisu przetwarzamy następujące dane osobowe: adres IP, rodzaj przeglądarki, rodzaj stosowanego komputera i systemu operacyjnego, data i godzina wejścia i lokalizacja.

W wyniku korzystania z Serwisu umieszczamy pliki cookies lub inne podobne technologie na Państwa komputerze, aby umożliwić Państwu łatwe i sprawne korzystanie z usług naszego Serwisu oraz w celu świadczenia, ochrony i doskonalenia funkcji w ramach naszego Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce Cookies dostępnej na naszej stronie internetowej w sekcji „Cookies”.

W jakim celu przetwarzamy powyższe dane i jaka jest nasza podstawa prawna?

Dane osobowe opisane powyżej są przetwarzane w następujących celach:

w celu skontaktowania się z Państwem na potrzeby przekazania Państwu informacji (tj. informacji o charakterze niemarketingowym),
w celu tworzenia i analizowania Państwa profili na potrzeby prezentowania Państwu treści dostosowanych do Państwa preferencji oraz na potrzeby poprawy naszych usług,
w celu przeprowadzania działań marketingowych i ogólnych działań reklamowych oraz działań lojalnościowych i ankiet,
w celu prowadzenia działań o charakterze gospodarczym, finansowym i/lub administracyjno-zarządczym,
w celu scentralizowania naszych działań i prowadzenia wewnętrznej bazy danych przechowującej o Państwu informacje, umożliwiającej nam dostęp do takich informacji w celu ich wykorzystania (tj. wykorzystanie tych danych obejmuje ich przetwarzanie przez nasze aplikacje wewnętrzne w ramach prowadzonej działalności),
w celu wykonywania analiz wewnętrznych (w tym analiz statystycznych, sporządzania raportów) na temat portfela klientów, poprawy i rozwoju usług oraz prowadzenia badań i analiz rynkowych umożliwiających doskonalenie i rozwój naszych usług, jak również usług Grupy NEPI Rockcastle i jej Partnerów,
w celu archiwizacji, rozstrzygania sporów, prowadzenia postępowań wyjaśniających lub na potrzeby innych wniosków/roszczeń, w których jesteśmy stroną, a także w celu przeprowadzania oceny ryzyka naszych procedur i procesów oraz kontroli i postępowań wyjaśniających w naszej spółce,
w celu zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno w zakresie systemów komputerowych (np. aplikacji, sieci, infrastruktury, strony internetowej) jak i w lokalizacjach fizycznych,
w celu zapewniania użytkownikom usług wsparcia na ich żądanie.

 Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

dostawcom usług informatycznych (np. utrzymania i rozwoju oprogramowania, utrzymania i rozwoju strony),
dostawcom badań rynkowych, dostawcom, z usług których korzystamy przy przekazywaniu informacji handlowych, dostawcom usług monitorowania ruchu oraz zachowań użytkowników narzędzi internetowych, dostawcom zajmującym się indywidualnym dostosowywaniem informacji handlowych, dostawcom usług marketingowych za pośrednictwem mediów społecznościowych, dostawcom treści marketingowych,

spółkom z Grupy Nepi Rockcastle (szczegóły na www.nepirockcastle.com ).

Zobowiążemy powyższe podmioty i ich pracowników do respektowania poufności takich danych oraz zapewniania wysokiego poziomu ochrony przetwarzania danych użytkowników. Będziemy także udostępniać dane osobowe użytkowników organom sądowym, instytucjom publicznym lub organom władzy centralnej lub samorządowej w oparciu o należycie uzasadnione żądanie lub obowiązek prawny.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez niezbędny okres, przez który udzielamy dostępu do serwisu.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako użytkownikom Serwisu, przysługują Państwu następujące prawa, z których Państwo mogą skorzystać pojedynczo lub łącznie w odniesieniu do przechowywanych przez nas danych na Państwa temat:

Prawo dostępu do danych – mogą Państwo zażądać potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, czy nie, a jeżeli tak, to mogą Państwo zażądać dostępu do nich oraz określonych informacji na ten temat. Na żądanie wydajemy również kopię przetwarzanych danych osobowych. Dodatkowe kopie będą wydawane na podstawie żądania odpłatnie, zgodnie z rzeczywiście poniesionym przez nas kosztem,
Prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez udzielenie dodatkowych informacji.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – w sytuacjach wyraźnie przewidzianych prawem można od nas uzyskać możliwość usunięcia danych. Tak więc użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
wycofają Państwo zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie;
zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z prawem do sprzeciwu;
przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem;
dane należy usunąć zgodnie z obowiązkiem prawnym, który na nas ciąży.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w niektórych sytuacjach przewidzianych prawem, np. jeżeli:

zakwestionują Państwo dokładność swoich danych, na czas sprawdzania dokładności przedmiotowych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale zgłoszą Państwo sprzeciw wobec usunięcia danych;
dane te są Państwu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony praw w sądzie, a my już tych danych nie potrzebujemy;
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – na czas sprawdzenia przez nas, czy nasz uzasadniony interes nie jest nadrzędny wobec Państwa praw i wolności.

W takich sytuacjach, z wyjątkiem przechowywania, dane nie będą już przetwarzane.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (w tym profilowania) Państwa danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes lub – tam, gdzie ma to zastosowanie – w oparciu o wykonywanie przez nas zadania leżącego w interesie publicznym lub wynikającego z nałożonego na nas przez organ publiczny zobowiązania,

Materiały marketingowe wysyłane drogą elektroniczną mogą zawierać krótkie informacje na temat możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby przesyłania informacji handlowych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby przesyłania informacji handlowych, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przesyłania przez nas informacji handlowych przysługuje, kiedy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przesyłania informacji handlowych następuje w oparciu o (i) nasz uzasadniony interes lub (ii) istniejący stosunek umowny z nami i dotyczy produktów podobnych do tych, które już zostały objęte umową, a nie w oparciu o udzieloną zgodę.

Prawo do przenoszenia danych – mogą Państwo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz wnieść o przekazanie danych do innego operatora. Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych przekazanych przez Państwa bezpośrednio do nas i obowiązuje wyłącznie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest zautomatyzowane i opiera się na podstawie prawnej, jaką jest wykonanie umowy lub zgoda osoby,
Prawo do wniesienia skargi – mogą Państwo wnieść skargę na sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Skargę należy złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, kiedy przetwarzanie następuje na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody ma skutek wyłącznie na przyszłość i nie wpływa na przetwarzanie realizowane do momentu wycofania zgody.

Dodatkowe prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji przy dostarczaniu usług – jeżeli stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczących danych osobowych, a decyzje te wpływają na Państwo w istotny sposób, mają Państwo prawo do (a) uzyskania interwencji ludzkiej w odniesieniu do takiej decyzji, (b) wyrażenia własnego stanowiska na temat takiego przetwarzania, (c) otrzymania wyjaśnień na temat podjętej decyzji oraz (d) zakwestionowania tej decyzji.

 

Powyższe prawa, z wyjątkiem skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku którego tryb postępowania określają przepisy prawa, można wykonać pojedynczo lub zbiorczo, wysyłając pismo/wiadomość w następujący sposób:

listownie na adres: OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O. Twarda 4 00-105 Warszawa,
pocztą elektroniczną na adres e-mail: Data.Protection@nepirockcastle.com.

Ponadto na poziomie Grupy powołano wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym można skontaktować się w przypadku jakichkolwiek obaw co do ochrony danych osobowych i wykonania praw związanych z ochroną danych. Z IOD skontaktować się można za pomocą pisemnego, datowanego i podpisanego wniosku, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej.

Jakie profile sporządzamy na temat Państwa działań?

Dla celów statystycznych, Floreasca Business Park SRL tworzy różne profile dotyczące użytkowników serwisu, w tym Państwa. Takie profile wiążą się z analizą Państwa danych osobowych, które przechowujemy.

Stosuje środki zapewniające poszanowanie fundamentalnych praw w zakresie ochrony danych. Stosuje się również prawidłowe procedury matematyczne i statystyczne, dane osobowe są zabezpieczane oraz wdrażane są środki umożliwiające korektę nieprawidłowości przy minimalnym ryzyku wystąpienia błędu.

Ostatnia aktualizacja:

Ostatnia aktualizacja niniejszego powiadomienia miała miejsce dnia 26.11.2018.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Dodatkowe informacje zostaną zawarte w zaktualizowanym dokumencie dostępnym na naszym serwisie. Dlatego też podczas odwiedzin na Stronie internetowej należy sprawdzać zakładkę z Polityką prywatności oraz Informacjami, ponieważ mogły one ulec zmianie od czasu Państwa ostatniej wizyty. Pytania na temat informacji przedstawionych na tej stronie prosimy kierować do nas na adres data.protection@nepirockcastle.com .

O galerii

Galeria Warmińska jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Jej architektura nawiązująca do tradycyjnego warmińskiego budownictwa jest tak urokliwa i wyjątkowa, że wielu turystów odwiedzających Olsztyn przyjeżdża na ul. Sikorskiego tylko po to, by na tle Galerii Warmińskiej zrobić sobie zdjęcie. A jeszcze ciekawiej jest w środku: 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek (wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie), kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a nawet amfiteatr!

Czas, bez nudy i sztampy, spędzają tu całe rodziny, dla których Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty, czy imprezy propagujące zdrowy styl życia. 

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG

PARKING

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA FIRMY NEPI Rockcastle Group

 

Godziny otwarcia

Galeria Warmińska

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele handlowe 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Fitness Club Kinetic

Pon. - Pt. 6:30 - 22:00
Sobota 8:00 - 18:00
Niedziela 8:00 - 18:00

Mądre Klocki

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Fox Games

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Multikino

Pon. - Nd. 10:00 - 22:00

Żabka

Pon. - Sob. 9:30 - 21:30
Niedziele handlowe 9:30 - 21:30
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Ta witryna używa plików cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.