Zasady i warunki

REGULAMIN

WPROWADZENIE

Niniejszy Serwis [www.galeria-warminska.pl] jest własnością [OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O. Twarda 4 00-105 Warszawa, Polska].

Dostęp i korzystanie z Serwisu podlegają niniejszemu Regulaminowi („Regulamin”) oraz obowiązującym przepisom prawa.

Aby korzystać z Serwisu, Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Korzystając ze Strony, Użytkownik akceptuje w pełni niniejszy Regulamin i zapewnia, że ukończył 18 lat.

1. DEFINICJE

„Spółka” – OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O. Twarda 4 00-105 Warszawa, Polska,

„Użytkownik (Użytkownicy)” - Każdy użytkownik (użytkownicy) internetu przeglądający, czytający czy korzystający z Serwisu.

2. UMOWA

Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Spółką a Użytkownikami w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu i zastępuje wszelkie inne wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub regulaminy mające zastosowanie do przedmiotu niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin nie powoduje powstania praw osób trzecich.

3. PRAWA AUTORSKIE

3.1. Spółka przestrzega praw własności intelektualnej innych osób oraz wnosi o przestrzeganie przez Użytkowników wszelkich praw własności intelektualnej należących do Spółki oraz osób trzecich.

3.2. Treść i graficzne elementy Serwisu, w tym między innymi całość tekstu, źródła techniczne wszystkich obecnych i przyszłych usług i świadczeń, są własnością Spółki oraz najemców OLSZTYN PROPERTY SP. Z O. O. Twarda 4 00-105 Warszawa, Polska, którzy publikują materiały w Serwisie bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem. Są one chronione prawami autorskimi, znakiem towarowym oraz innymi prawami i traktatami.

3.3. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać żadnego wizerunku, marki lub logo należących do osób trzecich bez uzyskania wyraźnej i pisemnej zgody właścicieli praw.

3.4. Użytkownicy mogą przeglądać, pobierać i drukować strony Serwisu wyłącznie na użytek własny, z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa poniżej i w innych miejscach niniejszego Regulaminu. Wykorzystywać treści do innych celów niż cele osobiste można wyłącznie za pisemną, wcześniejszą zgodą Spółki oraz wskazując źródło informacji.

W tym zakresie Użytkownikom nie wolno:

publikować materiałów z Serwisu (również publikować ich w innym serwisie);
sprzedawać, wynajmować i udzielać sublicencji na materiały z Serwisu;
pokazywać jakiekolwiek materiały z Serwisu w przestrzeni publicznej;
odtwarzać, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiały zamieszczone w Serwisie w celach komercyjnych;

dokonywać redystrybucji materiałów z Serwisu, z wyjątkiem treści wyraźnie udostępnionych do redystrybucji. Wnioski o korzystanie z treści Serwisu w jakimkolwiek innym celu niż osobisty mogą być przesyłane pocztą na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w sekcji „Kontakt” Serwisu.

3.5. Niniejszy Regulamin nie daje Użytkownikom żadnego udziału, prawa ani tytułu do Serwisu, treści innych osób w Serwisie, znaków towarowych i logo Spółki oraz innych cech marki lub innych praw własności intelektualnej, które posiada.

3.6. Spółka dąży do poprawy jakości Serwisu, dlatego z zadowoleniem przyjmie każdą informację zwrotną na jego temat, z zastrzeżeniem jednak, że Spółka może wykorzystać komentarze lub sugestie Użytkowników bez jakiegokolwiek zobowiązania wobec nich. Informacje zwrotne można przekazywać na adresy e-mail wskazane w zakładce „Kontakt” Serwisu.

4. DOPUSZCZALNE UŻYTKOWANIE

4.1. UŻYTKOWNIKOM NIE WOLNO:

a) korzystać z Serwisu ani podejmować jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą spowodować szkody

b) korzystać z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, nielegalny, nieuczciwy lub szkodliwy, lub

c) korzystać z Serwisu w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przekazywania, przesyłania, wykorzystywania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek... do Serwisu lub pogorszenie wydajności lub dostępności Serwisu; związku z wszelkimi działaniami niezgodnymi z prawem, nielegalnymi, nieuczciwymi lub mającymi na celu wyrządzenie szkody; materiał na który składa się (lub jest powiązany) z oprogramowaniem szpiegującym, wirusem komputerowym, koniem trojańskim, robakiem komputerowym, keyloggerem, rootkitem lub innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym;

d) prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania pozyskiwania danych (w tym m.in. ekstrakcji danych (scraping), eksploracji danych (mining), gromadzenia danych (harvesting)) w odniesieniu do Serwisu bez pisemnej zgody Spółki;

e) wykorzystywać dane pobrane z Serwisu w celach marketingu bezpośredniego (w tym m.in. marketingu mailowego, marketingu SMS-owego, telemarketingu i bezpośredniego rozsyłania korespondencji);

f) wykorzystywać dane pobrane z Serwisu w celu kontaktowania się z osobami fizycznymi, spółkami lub innymi osobami lub podmiotami.

5. ZRZECZENIE SIĘ, ROZDZIELNOŚĆ I CESJA

5.1. Niewykonanie przez Spółkę jakiegokolwiek przepisu nie stanowi zrzeczenia się prawa do tego w późniejszym terminie. W przypadku, gdy jakikolwiek przepis zostanie uznany za niewykonalny, pozostałe przepisy Regulaminu pozostaną w mocy, a przepis uznany za niewykonalny zostanie zastąpiony w sposób jak najdokładniej odzwierciedlający zamiary Spółki. Powyższą zasadę stosuje się również odpowiednio w przypadku pominięcia przepisu.

5.2. Użytkownicy nie mogą dokonywać cesji żadnych praw wynikających z niniejszego Regulaminu.

5.3. Spółka może dokonać cesji swoich praw na rzecz którejkolwiek z jej spółek stowarzyszonych lub spółek zależnych lub na rzecz jakiegokolwiek następcy prawnego w jakiejkolwiek działalności związanej z Serwisem.

6. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Spółka udostępnia Serwis „W AKTUALNYM STANIE”, „ZE WSZYSTKIMI EWENTUALNYMI WADAMI” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego ustępu, Spółka nie gwarantuje, że Serwis będzie stale dostępny lub dostępny w ogóle. W przypadku, gdy niezbędne będą prace konserwacyjne i Serwis nie będzie dostępny z przyczyn wykonywania prac konserwacyjnych, Spółka poinformuje Użytkowników we właściwy sposób w momencie uzyskania dostępu do Serwisu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przestoje internetowe/sieciowe, a w szczególności za przestoje, podczas których nie można uzyskać dostępu do Serwisu z powodu problemów technicznych lub innych, będących poza obszarem wpływu Spółki, np. działania siły wyższej, winy stron trzecich.

6.2. Spółka nie oświadcza ani nie gwarantuje:

a) kompletności ani dokładności informacji publikowanych w Serwisie;

b) że materiały zamieszczony na Serwisie są aktualny ani

c) że materiały opublikowane w Serwisie przez osoby trzecie, wykorzystywane przez Spółkę w dobrej wierze, mające podstawę w umowie zawartej pomiędzy Spółką a osobami trzecimi, ...

6.3. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym oświadczeniu o wyłączeniu odpowiedzialności są zasadne. W przeciwnym razie nie powinni korzystać lub zaprzestać korzystania z Serwisu.

6.4. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Spółka nie kontroluje, ani nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań dotyczących:

a) wpływu jaki mogą mieć na nich treści dostępne w Serwisie;

b) sposobu w jaki mogą dokonywać interpretacji lub wykorzystania treści dostępnych w Serwisie;

c) działań, jakie mogą podjąć w wyniku korzystania z treści zawartych w Serwisie;

d) zawartości oraz dokładności, zgodności z prawem autorskim, legalności i przyzwoitości materiałów/informacji, do których dostęp można uzyskać poprzez linki do innych stron internetowych.

6.5. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, WYMIERNE, UBOCZNE, DOMNIEMANE, MORALNE LUB NASTĘPCZE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI FIRMY, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI, AWARII LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA, UTRATY ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATY DANYCH LUB INFORMACJI HANDLOWYCH I FINANSOWYCH, NABYCIA TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH LUB WSZELKIE INNE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE, WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH, NIEZALEŻNIE OD PRAWODAWSTWA ORAZ TEGO, CZY PRZEDSIĘBIORSTWO ZOSTAŁO OSTRZEŻONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, JAK RÓWNIEŻ W PRZYPADKU GDY ZAWIODĄ WSZELKIE ŚRODKI ZARADCZE.

6.6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza jakichkolwiek zobowiązań, których wyłączenie jest niedozwolone na mocy obowiązującego prawa.

7. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym m.in. Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 („RODO”), Spółka przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu zgodnie z Polityką Prywatności (więcej informacji w sekcji „Polityka prywatności” na naszej stronie internetowej).

8. NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

8.1. Bez uszczerbku dla innych praw Spółki wynikających z niniejszego Regulaminu, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkowników lub jeżeli Spółka w sposób uzasadniony podejrzewa, że Użytkownicy naruszyli niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, Spółka może:

wysyłać do Użytkowników jedno lub więcej ostrzeżeń formalnych;
czasowo zawiesić dostęp Użytkownika do Serwisu;
trwale zakazać Użytkownikom dostępu do Serwisu;
zablokować dostęp do Serwisu komputerom korzystającym z adresu IP Użytkownika;
skontaktować się z wszystkimi dostawcami usług internetowych Użytkownika i zażądać od nich zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu;

podjąć działania prawne wobec Użytkowników ze względu na naruszenie umowy lub z innego powodu.

8.2. W przypadku zawieszenia, zakazu lub zablokowania przez Spółkę dostępu Użytkownika do Serwisu lub części Serwisu, Użytkownik nie może podejmować żadnych działań mających na celu obejście takiego zawieszenia, zakazu lub zablokowania dostępu.

9. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i będzie interpretowany zgodnie z nim.

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane polubownie. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd polski.

10. POSTANOWIENIA RÓŻNE

10.1. Spółka ma prawo do tego aby w jakikolwiek sposób i w dowolnym momencie zmienić którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Spółka poinformuje poprzez ponowne opublikowanie w Serwisie zaktualizowanej wersji niniejszego Regulaminu.

Użytkownicy, korzystając z Serwisu po modyfikacji/uzupełnieniu Regulaminu, jednocześnie zgadzają się do jego pełnego i bezwarunkowego przestrzegania.

Zaleca się aby Użytkownicy dokonywali okresowej weryfikacji niniejszego Regulaminu.

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA CHĘCI AKCEPTACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU, W TYM JEGO MODYFIKACJI/UZUPEŁNIEŃ, POWINIEN ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z SERWISU.

10.2. Treści zawarte w Serwisie, w tym m.in. modyfikacje, uzupełnienia, aktualizacje treści są własnością Spółki i są chronione prawami autorskimi, prawem znaków towarowych i innymi przepisami prawa oraz traktatami międzynarodowymi.

10.3. Kontaktować się z nami można:

a) listownie na adres: […] ul. Piękna 18, 00 – 549 Warszawa

b) mailowo na adresy wskazane w sekcji „Kontakt”;

c) telefonicznie i pocztą elektroniczną – zob. sekcja „Kontakt”.

O galerii

Galeria Warmińska jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Jej architektura nawiązująca do tradycyjnego warmińskiego budownictwa jest tak urokliwa i wyjątkowa, że wielu turystów odwiedzających Olsztyn przyjeżdża na ul. Sikorskiego tylko po to, by na tle Galerii Warmińskiej zrobić sobie zdjęcie. A jeszcze ciekawiej jest w środku: 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek (wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie), kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a nawet amfiteatr!

Czas, bez nudy i sztampy, spędzają tu całe rodziny, dla których Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty, czy imprezy propagujące zdrowy styl życia. 

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG

PARKING

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA FIRMY NEPI Rockcastle Group

 

Godziny otwarcia

Galeria Warmińska

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele handlowe 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Fitness Club Kinetic

Pon. - Pt. 6:30 - 22:00
Sobota 8:00 - 18:00
Niedziela 8:00 - 18:00

Mądre Klocki

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Fox Games

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Multikino

Pon. - Nd. 10:00 - 22:00

Żabka

Pon. - Sob. 9:30 - 21:30
Niedziele handlowe 9:30 - 21:30
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Ta witryna używa plików cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.