• REGULAMIN CENTRUM HANDLOWO – ROZRYWKOWEGO „GALERIA WARMIŃSKA” w OLSZTYNIE

  W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowo – Rozrywkowego „GALERIA WARMIŃSKA”, zwanego dalej Centrum.

   

  Galeria Warmińska jest dostępna dla Klientów w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej www.galeria-warminska.pl

   

  Zabrania się przebywania na terenie Galerii Warmińskiej osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków, zakłócających porządek publiczny, zachowujących się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszających niniejszy Regulamin. Zarządca lub jego przedstawiciel jest uprawniony do wezwania policji lub innego organu porządkowego w sytuacji, gdy osoba, od której zażądano opuszczenia Galerii Warmińskiej, nie zastosuje się do żądania.

   

  Zabrania się używania jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race)oraz wnoszenia na teren Centrum broni, w szczególności broni palnej oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

   

  Zabrania się poruszania, korzystania i przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla Klientów, pomieszczeniach służbowych, korytarzach technicznych i innych specjalnie oznakowanych.

   

  Na terenie Galerii Warmińskiej nie wolno zażywać jakichkolwiek środków odurzających, palić wyrobów tytoniowych zarówno uznawanych za tradycyjne, jak również papierosów elektronicznych oraz konsumować napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i specjalnie oznakowanymi.

   

  Na terenie Galerii Warmińskiej zabrania się hałasowania, biegania, gry w piłkę, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, butorolkach, hulajnogach, rowerach, segwayach, smart balance boardach, samochodzikach zdalnie sterowanych za wyjątkiem samochodów dostępnych na terenie Centrum.

   

  Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Galerii Warmińskiej odpowiadają osoby, które z mocy ustawy lub umowy są zobowiązane do nadzoru nad nimi.

   

  Galeria Warmińska jest obiektem przyjaznym psom.

   

  W strefach wspólnych Galerii Warmińskiej dopuszcza się możliwość wprowadzania psów i innych zwierząt, jeżeli nie są uciążliwe dla pozostałych Klientów Galerii Warmińskiej, pod warunkiem stałego nadzoru opiekuna. Wprowadzane zwierzęta powinny być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wyrządzenia szkody innym osobom lub mieniu, tj.: trzymane na smyczy i w kagańcu lub w specjalnym transporterze. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele. Za strefy wspólne uznaje się pasaże, korytarze, parking, etc. W trosce o komfort pozostałych Klientów rekomenduje się niewprowadzanie zwierząt na strefę restauracyjną. Psy asystujące mogą poruszać się na terenie całej Galerii Warmińskiej bez ograniczeń.

   

  Jakakolwiek działalność handlowa, marketingowa, promocyjna, charytatywna, rozrywkowa bez zgody Administracji Centrum jest zabroniona. Właściciel Centrum jest uprawniony do żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Centrum, od podmiotów prowadzących powyższą działalność bez zgody Administracji Centrum.

   

  Zabrania się fotografowania i filmowania obiektu bez zgody Dyrekcji Centrum,

  za wyjątkiem zdjęć lub filmów przeznaczonych do użytku prywatnego.

   

   Zabrania się spożywania jedzenia nie zakupionego w restauracjach i kawiarniach zlokalizowanych w Galerii Warmińskiej.

   

   Zabrania się przesiadywania w strefie foodcourt osobom nie korzystającym z usług lokali gastronomicznych oraz grania we wszelkiego rodzaju gry towarzyskie (karty, kości itp.).

   

  Umyślne zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń Galerii Warmińskiej jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody.

   

  Wszystkie rzeczy znalezione na terenie Galerii Warmińskiej należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony.

   

  Osoby naruszające niniejsze postanowienia zobowiązane są opuścić obiekt na wezwanie Dyrektora Centrum lub osób przez niego upoważnionych (Ochrona Obiektu, Administracja Centrum). Niezastosowanie się do wezwania i do wydanych poleceń pociągnie za sobą użycie stosownych środków w celu wyegzekwowania postanowień regulaminu, w tym odpowiedzialność prawną.

   

  Wszystkich odwiedzających Galerię Warmińską uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

   

  Wejście na teren Galerii Warmińskiej oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.

   

   

   

  DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD.

   

  ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.                                                                             

   

  Dyrekcja CentrumPARKING

  Galeria Warmińska posiada łącznie 1200 miejsc parkingowych na poziomie 2 i 3 dla samochodów osobowych. Parking posiada status parkingu dozorowanego niestrzeżonego.

  §  Godziny otwarcia parkingu:

              6.00 – 1.00 (także w niedziele i święta).

              Wjazd na parking: od ul. Sikorskiego

              Wyjazd z parkingu: na ul. Tuwima

  §  9 parkingowych kas automatycznych:

             usytuowanych przy wszystkich wejściach na parking oraz przy szlabanie wyjazdowym.

  §  Opłaty za korzystanie z parkingu:

            - Taryfa godzinowa:

             Poniedziałek - Niedziela: każda rozpoczęta godzina- 3 zł

            - Taryfa dobowa:

            Od drugiej rozpoczętej doby najmu miejsca parkingowego: 50 zł za każdą rozpoczętą dobę

            - Inne:

             Opłata ryczałtowa za zgubiony bilet parkingowy 20 zł. Nie dotyczy najmu miejsca parkingowego w taryfie dobowej.

  §   Abonament miesięczny:

              100 zł (do nabycia w Biurze Parkingu)

   

  Biuro Parkingu mieści się na poziomie +2 (przy wyjeździe z parkingu).

  Tel. +48 89 6700371

  email parking@galeria-warminska.pl